KUTSE ANDMINE

Üldiselt kutsetest

Kutsete andmist reguleerib Kutseseadus.

Vastavalt Kutseseseadusele:

Kutse – kvalifikatsioon, mis saadakse kutseeksami sooritamisel ja mille tase on määratud asjakohases kutsestandardis

Kutseeksam – kutse andmise protsess, mille käigus kutset andev organ hindab isikul kutsealale vajalike kompetentsuste olemasolu

Kutsete ja kutsesüsteemi kohta leiab detailsemat infot Kutsekoja kodulehelt https://www.kutsekoda.ee.

Kutsed

Valdkonnaga seotud kutseandjad

Kütte, ventilatsiooni ja jahutusinseneri (projekteerimine, projekteerimise juhtimine, omanikujärelvalve, ehitusjuhtimine, ehitustegevuse juhtimine ning koolitamine ja uurimistöö) kutseandjaks on Eesti Ehitusinseneride Liit (EEL). KVJ-inseneri kutse andmisega seonduvate küsimuste korral palume pöörduda EEL-i poole.

Eesti Ehitusinseneride Liit

Energiatõhususe valdkonna (energiaaudiitorid, energiakasutuse modelleerijad, energiatõhususe spetsialistid) kutseandjaks on Eesti Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride Ühendus. Energiatõhususvaldkonna kutse andmisega seonduvate küsimuste korral palume pöörduda EKVÜ poole.

Ainult kutsetunnistus tõendab ehitusvaldkonnas isiku pädevust

Alates 01.01.2018 ja ehitamise puhul alates 01.07.2018 saab ettevõtte pädev isik projekteerimise, ehitusprojekti ekspertiisi, ehitusuuringute, ehitise auditi, ehitamise, projekteeritavale (uus/oluline rekonstrueerimine) hoonele energiamärgise andmise, energiaauditi tegemise ning omanikujärelevalve tegevusaladel oma pädevust tõendada AINULT vastava kutsetunnistusega. Kõrghariduse diplomist ja erialasest töökogemusest oma pädevuse tõendamiseks enam ei piisa.

Alates 01.01.2018 muutusid tegevusalade alaliigid. Vastavad nõuded on toodud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri määruses nr 61 „Kvalifikatsiooni tõendamise nõudega ehituse tegevusalade täpsem jagunemine ja nendele tegevusaladele vastavad täpsemad kvalifikatsiooninõuded“

MEIE PARTNERID

EESTI KÜTTE-VENTILATSIOONIINSENERIDE ÜHENDUS

Registrikood: 80017664

TELEFON
(+372) 5669 7713

E-POST
ekvy@ekvy.ee

AADRESS:
Nimekast: 99,
Pallasti 28, 10001 Tallinn

Pank: Swedbank
IBAN: EE122200001120045494
BIC: HABAEE2X

KONTAKT