Energiatõhususe kutsetest

 

2023 aasta lõpus sai seoses eelmise perioodi lõppemisega pikendatud EKVÜ volitusi energiatõhususe valdkonna kutsete väljastajana, uued volitused kehtivad kuni 2028 aasta lõpuni. Olulisi muutusi kutsete väljastamise põhimõtetes see kaasa ei toonud. Pisut muutusid kutsete väljastamise tasud, kuid seda eelkõige uuest aastast kehtima hakanud uue käibemaksumäära tõttu.

Suuremad muutused on aga energiatõhususe valdkonna kutsete süsteemi ees ootamas seoses käsiloleva kutsestandardite uuendamisega, mis reguleerivad energiatõhususe valdkonna tegevusi järgneva 5 aasta jooksul.  

Juba mõnda aega on kestnud tendents, kus energiaauditite vajadus on oluliselt vähenenud lihtsama energiakasutusega hoonete (elamud) osas ja suurenenud komplitseerituma energiakasutusega hoonetel. Vastavalt prognoosidele see suundumus edaspidi aina süveneb. Senises kutsesüsteemis oli eraldi kutse ainult väga lihtsate hoonete energiaauditite koostamiseks (hoonete energiaaudiitor, tase 6) ja osakutse pisut keerukamate hoonete energiaauditite koostamiseks (hoonete energiaaudiitor, tase 7). Uute kutsestandarditega on kavas need kutsed kokku tõsta (nimetuseks saab energiaaudiitor, tase 6) ja ühtlasi laiendada selle kutsega kaetud tegevusvaldkondi lisaks elamutele ka lihtsama energiakasutusega mitteelamutele. Sellega seoses täienevad ka nõuded 6. taseme kutse taotlemisele, et oleks tagatud kutse omajate pädevuse vastavus teostatavate tööde keerukusele.

Diplomeeritud energiatõhususe spetsialisti (tase 7) pädevusalasse jäävad hooned, mille energiakasutuse keerukus eeldab selle modelleerimise võimekust, kuid eriti keerulised hooned jäävad siit endiselt välja. Eraldi jääb tase 7 alla alles ka energiakasutuse modelleerija osakutse, kelle pädevusalaks jääb üksnes hoonete energiaarvutuste koostamine, ilma energiaauditite koostamise õiguseta.

Volitatud energiatõhususe spetsialist, tase 8 on jätkuvalt kõige keerulisemate analüüside ja auditite pädevusega. Selle kutse juurde on võimalik taotleda lisakompetentsi „ettevõtete ressursitõhususe auditeerimine“.    

Väljastatud kutsed, mis uutes standardites käsitlust ei leia (hoonete energiaaudiitor, tase 6 täiskutse ja hoonete energiaaudiitor, tase 7 osakutse) kehtivad oma kehtivusaja lõpuni, misjärel on kutsete omajatel vajalik taastõendamisel valida oma pädevusele vastav kutse juba uute valikute hulgast. Tuleb tähele panna, et kutsega on kaetud ikka ja üksnes see pädevus, mis oli kirjeldatud kutsestandardis kutse väljastamise hetkel ja uue kutsestandardi kehtestamisel pädevuste automaatset laienemist ei toimu. Ehk hoonete energiaaudiitor, tase 6 kutse ei muutu ilma taastõendamiseta automaatselt energiaaudiitor, tase 6 kutseks, kui uus kutsestandard saab kinnitatud.

Muudatuste eesmärk on hoida energiatõhususe kutsesüsteem vastavuses ühiskonna tegelike vajadustega.

 

Toomas Rähmonen

EKVÜ Ehitiste energiatõhususe kutseala kutsekomisjoni esimees