Mehaanilise suitsueemaldussüsteemi komponendid

 

Kõigis tänapäevaselt ehitatud ühiskondlikes ja kõrghoonetes on nõutav suitsueemaldussüsteemi kasutamine. Miks sellised süsteemid vajalikud on? Kuna tulekahju puhul eraldub juba varajases staadiumis olulisel määral suitsu, mis halvendab evakuatsiooni teede nähtavust, raskendab hingamist, on sissehingamisel toksiline ja suitsugaaside akumuleerumisel kannavad edasi ka tule põlemisel vallandunud energiat, mistõttu võivad inimesed isegi kuuma suitsugaasi kiirgusest saada põletushaavu. Enamik tulekahjus hukkunud inimesi ei ole surnud mitte tulega otsese kokkupuute tagajärjel, vaid just suitsu põhjustatud lõksu jäämise või hingamispuudulikkuse tagajärjel. Seega on suitsueemaldussüsteemide kõige esimene prioriteet inimelude päästmine. Teisene ülesanne on vara kaitse ja kolmandajärguline on päästemeeskonna töö toetamine.

Mehaanilised Suitsueemaldusüsteemid 1  meh.suitsueem.2
 Tulekahju korral tekib ohtralt suitsu, mis kannab edasi tulekahju energiat ja kui ruum on kuumenenud punktini, milles ei suuda enam soojust neelata, toimub lahvatus ehk ingl.k “Flash-over”, kogu sisustuse süttimine Suitsueemaldusega tekitame lisaks evakuatsiooni teede nähtavuse hoidmisele ka tulekahju kohas jahutava efekti ning lükkame edasi tulekahju plahvatusliku leviku punkti. See annab inimestele vajaliku lisa aja, et ruumist/ hoonest välja saada.  

 

Enim levinud lahenduseks on mehaaniline suitsueemaldus, ehk suitsu väljatõmme spetsiaalse suitsueemaldusventilaatori abil ja läbi vastavaks otstarbeks mõeldud suitsueemalduskanali abil. Põhimõtteliselt on võimalik rajada ka kahese kasutusega suitsu väljatõmbe süsteem, mis igapäevaselt töötab väljatõmbe kanalina ja ohu olukorras kasutusel suitsu väljatõmbeks. Kuid kuna suitsueemalduse kanalitele esitatakse oluliselt kõrgemad nõuded selle sees liikuva kuni u 1000 ˚C tõusvate suitsugaaside tõttu, siis on nõutav kogu ulatuses sellise kanali rajamine vastavalt suitsu väljatõmbe kanalitele kehtestatud normidele.
Suitsueemaldussüsteemi kõikide osade kohta on Euroopa Liidus kehtestatud Harmoneeritud Standardid.

suitsukanalid klapid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kõik kasutatavad tooted peavad vastama kirjeldatud toote- ja klassifikatsiooni standarditele ning olema testitud sõltumatu sertifitseerimisasutuse poolt vastava teststandardi alusel. Vaatamata laiaulatuslikule standardite paketile, võib ette tulla olukordi või paigaldusviise, mis jäävad väljapoole olemasolevate standardite käsitlusala. Olgu selleks näiteks väga suure mõõdulised kanalid või šahtides olevate kanalite isoleerimise vajadus. Sellistes olukordades tuleb abiks võtta tulehohutuseksperdilt hinnangu küsimine. Kuid kui turul on olemas sertifitseeritud lahendus, siis tuleb kasutada tõendatud toimivusega süsteemi elemente. 

Toote kohta käiv toimivuse tõendamise protsess ja paberid on järgmised: tootja viib oma toote sõltumatusse laborisse testimisele. Labor, ehk sertifitseerimisasutus annab tootjale katse aruande (Test Report) ja kontrollib tootmisüksustes toodetavate elementide vastavust katses olnud toodetele ning väljastab Toimivuse Ühtluse Sertifikaadi (Constancy of Performance Certificate). Tootja koostab nende aruannete põhjal oma toimvivusdeklaratsiooni (Declaration of Performance) ja markeerib toote CE märgisega, kui toote omadused on vastavas harmoneeritud standardis kirjeldatud. Suitsueemalduse kanalil, kolmikul, põlvel ja suitsueemaldusklapil näiteks peab igal elemendil olema peal CE märgise kleebis, kus on muu hulgas kirjas, millisele standardile see vastab ning kus see toodetud on. Kuid näiteks suitsueemaldussüsteemi reguleerklapil, kompensaatoril, summutajal ja puhastusluugil seda olla ei saa, sest harmoneeritud standardis puuduvad nendele toodetele kehtestatud nõuded. Ometi on neid komponente väga vaja suitsueemaldussüsteemides. Selleks kaasab tootja sellised elemendid oma suitsukanali testi ning testi õnnestumisel saab anda kinnituse, et näiteks “reguleerklapp see-ja-see on testitud koos suitsueemalduskanaliga vastavalt EN 1366-9”, mis tähendab, et individuaalset CE märgist sellisel tootel ei ole, kuid toode ei halvenda terviksüsteemi püsivust.

Suitsueemaldussüsteemide puhul on oluline mõista erinevaid klassifikatsioone. Kõigepealt jagunevad suitsukanalid ja -klapid ühetsoonilisteks, ehk Single ja mitmetsoonilisteks, et Multi kanaliteks-klappideks. Kui suitsukanal läbib või selle haru teenindab mõnda kõrval olevat teist tuletõkke tsooni, on sellise kanali nõue olla Multi klassifikatsioonis, ehk olema isoleeritud või tagatud EI tuleklassi püsivus. Kõik šahtid on alati Multi klassifikatsiooniga ja neisse rajatud suitsueemalduskanalid peavad alati olema Multi nõuetele rajatud. Kas šahtis olevad kanalid tuleb isoleerida sõltub sellest, kas šahtis on ka teisi kommunikatsioone ning konkreetne šahti isoleerimislahendus peaks olema kooskõlastatud tuleohutuse eksperdiga. Ühetsooniline kanal e Single on isoleerimata kanal, mis teenindab ainult ühte tuletõkke tsooni. Ühes tuletõkke tsoonis võib olla mitu suitsutsooni ja selleks on ette nähtud Single suitsuklapid, mis avanevad tulekahju tsoonis. Ka ülejäänud suitsu väljaviimise teekonnal avatakse ainult vajalikud ventilaatorini viivad klapid ja ülejäänud klapid jäävad suletuks, et väljatõmme oleks efektiivsem.

tuletõkketsoonid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oluline on teada, et Single kanalit ei tohi isoleerida, sest isolatsioon ei lase kuumusel kanali seest keskkonda hajuda ning võib põhjustada kanali kokku varisemise ainuüksi villa raskuse all, kuna 1000 ˚C juures on teras plastilises faasis, ega oma olulist struktuurset tugevust. Teatud puhkudel, kui isolatsiooni on siiski vaja kasutada akustilistel või suure Δt tõttu, peab sellise olukorra ära laskma hinnata tuleohutuse eksperdil, kes siis keelab üldse, lubab väga kergekaalulist isolatsiooni kasutada, või näeb ette täiendavad abinõud struktuurse terviklikkuse säilimiseks.
Multi kanal, mis aga peab tagama vajalikus EI klassis püsimise, peab olema valmistatud kas materjalist, mis tagab sellise nõude või olema isoleeritud Multi klassifikatsiooni omava villaga. Selleks, et suitsueemaldussüsteemis villa kasutada, peab see olema läbinud EN 1366-8 Multi testi. Artikli kirjutamise hetkel on ainult kahel villatootjal selline sertifikaat olemas. NB! villatootja on Multi kanali sertifikaadi omanik, et tema dikteerimisel peab olema rajatud kogu allolev metallist kanal, toestused ja isolatsiooni paigaldus. Metallist kanaliosa valmistaja peab Multi kanali puhul rangelt järgima villatootja kirjeldatud nõudeid kanaliseina paksuse, sisemiste toestusvarraste, ühendusviiside ja muude seibide-poltide-mutrite täpset spetsifikatsiooni.

 

 Suitsukanali sisemine toestamine  Suitsukanali ühenduste teostus  suitsukanali nõuetekohane isoleerimine
  Suitsukanali sisemine toestamine    Suitsukanali ühenduste teostus    Suitsukanali nõuetekohane isoleerimine 

 

Multi kanalina toodetava plekist osa tootjal ei ole endal mingit sõnaõigust muuta lahendust ega ole võimalik anda plekist komponendile mingit sertifikaati ega tõendust. Multi kanali puhul lahendus, milles kasutatakse vill + plekk kanal kombinatsiooni, läheb välja ka CE märgise jaoks vajalikust käsitlusalast, sest CE märgise saab panna ainult tehases valmistatud terviktootele, kuid objektil kokku pandud plekist ja villast toode seda ei ole. Siiski on EU regulatsioonid näinud ette ka viisi, kuidas selliselt teostatud Multi kanalile oleks võimalik toimivust tõendav dokument anda. Selleks on Euroopa Tehniline Hinnang (European Techincal Assessment ehk ETA). ETA tellib isolatsiooni materjali tootja ning selles on kirjeldatud jagatud vastutus kolme osapoole vahel – isolatsiooni materjali tootja juhised, plekitootja kohustus toota kanali osa vastavalt juhistele ning paigaldaja kohustus järgida kirjeldatud abinõusid rajamisel.

Üks teema, mis mõningast segadust tekitab on kompensaatorite kasutamine - kas peab või mitte. Lühike vastus on, et Single kanali puhul peab alati ja Multi kanali puhul, kui sertifikaadi omanik (isolatsiooni materjali tootja) ei ole oma testis kompensaatoreid kasutanud, siis ei pea. Multi kanali puhul tõuseb temperatuur nii kõrgele, et kanali plastses faasis joonpaisumist oluliselt ei teki ja elastsest faasist üleminekul plastsesse on pinged väga lühiajalised ja mõjuvad njuutonid piisavalt väikesed, et kompensaatoreid ei ole vähemalt tänaseks päevaks turul lahendusi pakkuvad sertifikaadi omanikud kasutanud. Uuesti – Multi kanali puhul on teistel osalistel peale isolatsiooni tootja väga vähe kaasa rääkida. Kui on kahtlus või soov siiski kompensaatorit ka Multi süsteemis kasutada, siis peab sellise hinnangu küsima tuleohutuse eksperdi käest ning kas turul on toodet, mis sellisel juhul sobib. Sellisel puhul võtab vastutuse toimivuse eest lahenduse pakkunud ekspert. Tootja saab vastutada ainult toimivusdeklaratsioonis või ETA’s kirjeldadud toote ja paigaldusviisi järgmise puhul.

Suitsueemaldusklappide puhul kasutatakse lisaks Single/Multi tsooni klassifikatsioonile ka aktiveerimisklassifikatsioone nagu AA (automaatne aktiveerimine), MA (manuaalne aktiveerimine) või HOT (kuum opereerimine). 

AA MA HOT

 

Sõltuvalt käivitustaseme klassifikatsioonist ja päästeameti vajaduses tulekahju jooksul klappe juhtida valitakse klapi aktiveerimisklass. AA klassi klapp on mõeldud avanema niipea, kui suitsuandur registreerib suitsu tekke ning süsteem käivitatakse automaatselt, ehk see eeldab suitsueemaldussüsteemi käivitustaset 4. AA klapi korpus on kaitsmata ning sellise klapi juhtimine osutub tulekahju progresseerudes ilmselt võimatuks. Tulnevalt päästetööde korraldamise vajadusest ja loogikast näeme, et üha enam nõutakse MA või HOT klappe, mida saab ka tulekahju esimese 25..30 min jooksul juhtida. Võimalik, et need kaitstud korpusega ajamid töötavad hiljemgi, kuid ükski test ei lähe sellest kaugemale ning toimivus pole sealt edasi tõendatud. MA ja HOT klassiga klapid on maksumuselt 2-3 korda kallimad ning MA klapp, mis on sisuliselt kivist klapp võib kaaluda suuremates mõõtudes kuni paarsada kilo, vajab ka tähelepanu konstruktiivse toestuse osas.

Kokkuvõttes tohib suitsueemaldussüsteemides kasutada tooteid ja lahendusviise, mis on tõendatud toimega või millel on tuleohutuseksperdi poolt heaks kiidetud lahendus. Olgu veelkord üle korratud, et Multi kanali puhul ei ole plekist osal oma sertifikaati ja villal eraldiseisvat sertifikaati. On ainult üks juhis ja see on villatootja välja antud ETA. Single suitsukanali jaoks kasutatavat plekist kanalit ei tohi kasutada Multi kanali rajamisel. Nõuded ja konstruktiivne olemus on Single ja Multi plekist kanaliosa puhul erinevad. Samuti ei ole võimalik toota ühte “sertifitseeritud” Multi jaoks sobivat plekist kanalit, sest igal isolatsiooni tootjal on erinev nõue kas pleki paksuse või ühendustarvikute osas. Seega on plekist kanaliosa tootmine Multi kanalile alati sõltuvuses sellest, kelle isolatsiooni paigaldusel kasutatakse.
Paigaldusel tehakse kõigepealt vastuvõtmine plekist osale ja kui see on nõuetekohaselt teostatud saab edasi minna isolatsiooni paigaldamise ning selle nõutekohase paigaldusega.

Rain Siim

Tehniline Konsultant

Lindab AS